Zobrazit místo Parkoviště Ringhofferova na větší mapě

Cena parkování od 27,- Kč za den

Ceny parkování:
49,- Kč za den
(06:00-00:00 hod.)
30,- Kč za noc (00:00-06:00 hod.)
790,- Kč za měsíc (kalendářní měsíc) = 27,- Kč za den
990,- Kč za měsíc - vyhrazené místo (kalendářní měsíc)


PROVOZNÍ ŘÁD PARKOVIŠTĚ RINGHOFFEROVA
Provozovatel: ABC PROFI s.r.o., K Třebonicům 867, 155 00 Praha 5, IČ 25658107, DIČ CZ25658107

I. UŽÍVÁNÍ PARKOVIŠTĚ
1. Smluvní vztah vzniká odebráním parkovacího lístku, resp. vjezdem na parkoviště, přičemž klient souhlasí s jeho provozním řádem, nebo případným podepsáním smlouvy.
2. V případě uzavřené smlouvy se veškerá práva a povinnosti řídí ustanovením smlouvy a dále dle platných předpisů parkoviště.
3. Vjezd do prostor parkoviště a parkování je povolen pouze vozidlům do 3,5 t a motocyklům.
4. Parkoviště je součástí neveřejné účelové komunikace, která je v soukromém vlastnictví. a slouží potřebám majitele. Vztahuje se na ně zákon č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích. Uživatel parkoviště (dále jen klient) je povinen řídit se dopravním značením a pokyny obsluhy parkoviště.
5. Parkoviště nemá charakter hlídaného parkoviště. Není střeženo fyzicky ostrahou a není monitorováno technickými prostředky.
6. Provozovatel parkoviště neodpovídá za případné škody způsobené odcizením vozidla nebo jeho části, odcizením příslušenství nebo věcí odložených ve vozidle ani za škody způsobené poškozením vozidla. Je v zájmu klienta nenechávat cenné věci ve vozidle.
7. Klient je povinen vjíždět na parkoviště jen vyznačenými cestami a po celou dobu dodržovat zákon č. 361/2000 Sb., řídit se dopravním značením a dodržovat max. povolenou rychlost,
která je stanovena na 20 km/hod.
8. Klient smí odstavit vozidlo pouze na místech, která jsou k tomu účelu přímo vyhrazena. Provozovatel parkoviště si vyhrazuje právo upozornit Městskou policii Praha popř. Policii České republiky na vozidla zaparkovaná v rozporu s tímto provozním řádem a provést nutnou fotodokumentaci.
9. Všichni klienti jsou povinni řídit se pokyny obsluhy parkoviště.
10. Vstup na parkoviště je povolen jen řidičům a posádkám zaparkovaných vozidel.
II. PROVOZNÍ DOBA, CENA
1. Provozní doba parkoviště je NON – STOP.
2. Provozovatel parkoviště si vyhrazuje právo na úpravu provozní doby parkoviště.
3. Cena za parkování je stanovena dle platného ceníku provozovatele. Ceník je zveřejněn u obsluhy parkoviště. V případě smlouvy je ceník nedílnou součástí smlouvy. Provozovatel je oprávněn ceník jednostranně kdykoli aktualizovat, o tomto budou klienti vždy řádně a včas informováni.
III. ZPŮSOB ODBAVOVÁNÍ
Návod k obsluze je umístěn v zázemí u obsluhy parkoviště.
Pokud dojde k výpadku systému, řídí se klient pokyny obsluhy parkoviště. Daňový doklad o zaplacení vydá obsluha parkoviště na požádání.
IV. OSTATNÍ PRÁVA A POVINNOSTI
1. Je zakázáno vjíždět na parkoviště s vozidlem, které by mohlo způsobit ekologické či jiné znečištění plochy parkoviště, manipulovat s pohonnými hmotami a oleji, provádět mytí a údržbu či opravu vozidla v areálu parkoviště. Je výslovně zakázáno znečišťovat parkoviště a jeho okolí.
2. V případě obsazení parkoviště je klient povinen neprodleně opustit prostor vjezdu na parkoviště.
3. Je zakázáno blokovat ostatní vozidla klientů. Je zakázáno parkovat na místech rezervovaných ostatními klienty.
4. V případě, kdy se vozidlo stane nepojízdným, je klient povinen neprodleně vozidlo nechat na vlastní náklady odtáhnout. Pokud tak nebude učiněno, má provozovatel nárok provést odtah na náklady klienta.
5. Klient odpovídá za škodu, způsobenou provozem vozidla v areálu parkoviště a na majetku provozovatele či na vozidlech jiných klientů, a to v plné výši.
6. Bez předchozího povolení obsluhy parkoviště je zakázáno vjíždět do areálu parkoviště s přívěsným vozíkem.
7. V případě ztráty parkovacího lístku klient okamžitě tuto skutečnost hlásí obsluze parkoviště. Klient je povinen uhradit smluvní pokutu dle aktuálního ceníku provozovatele parkoviště.
8. V případě kdy je parkovací lístek z důvodu poškození klientem nečitelný, je klient povinen uhradit smluvní pokutu dle aktuálního ceníku provozovatele parkoviště.
9. Je zakázáno zneužívat parkovací systém, zejm. předávat parkovací lístky jiným klientům parkoviště, opakovaně odebírat nové parkovací lístky, vyjíždět z parkoviště bez vložení parkovacího lístku v těsném sledu za jiným vyjíždějícím vozidlem, atd. V případě zjištění takového případu obsluhou parkoviště, je provozovatel oprávněn klientovi parkoviště účtovat smluvní pokutu dle aktuálního ceníku provozovatele.
10. Je zakázáno vjíždět nebo vyjíždět do areálu parkoviště na červené světlo semaforu.
11. Obsluha parkoviště je oprávněna neumožnit zaparkování klientům, jejichž vozidlo zjevně neodpovídá technické způsobilosti nebo není vybaveno registrační značkou.
12. Děti se mohou pohybovat na parkovišti pouze v doprovodu dospělých osob, které odpovídají za jejich bezpečnost. V celém areálu parkoviště je zakázán volný pohyb zvířat.
13. V případě požáru jsou klienti povinni řídit se pokyny obsluhy parkoviště a členů hasičských jednotek.

Tento provozní řád vstupuje v platnost dne 1. září 2012
Odpovědná osoba: Tomáš Nezpěvák, tel. 602141014